Η ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ δραστηριοποιείται επιτυχώς στον τομέα παροχής συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών, με έδρα την Αθήνα, και ανήκει στις ταχύτατα ανερχόμενες εταιρείες του χώρου. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών διασφαλίζεται από το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και τους προσεκτικά επιλεγμένους κατά περίπτωση συνεργάτες της.

Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στα ακόλουθα αντικείμενα:

Υπηρεσίες Ιδιωτικού Τομέα

  • Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
  • Έρευνα αγοράς
  • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου
  • Αναπτυξιακά προγράμματα/επιδοτήσεις
  • Προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας προς χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου
  • Εξυγίανση και αναδιάρθρωση εταιρειών
  • Υπηρεσίες συμβούλου HR- επιλογής, πρόσληψης και εκπαίδευσης προσωπικού
  • Ανάπτυξη εφαρμογών νέων τεχνολογιών για την οργάνωση και την εξωστρέφεια επιχειρήσεων
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων λογισμικού
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο
  • ISO 9001:2008
  • Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000)
  • Συστήματα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
  • Συστήματα διαχείρισης ασφαλείας πληροφοριών
  • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Συστήματα διαχείρισης αλυσίδας τροφοδοσίας (logistics- supply chain management)
  • Ανάπτυξη συστημάτων διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ
  • Εκπαίδευση στελεχών

Υπηρεσίες Δημόσιου Τομέα

  • Διαχείριση έργων
   • Σύνταξη προτάσεων
   • Ανάπτυξη έργων
   • Κατάρτιση προδιαγραφών/τευχών διαγωνισμών
   • Διαχείριση διαγωνισμών και συμβάσεων
   • Εκπαίδευση στελεχών
   • Οικονομική και νομική παρακολούθηση έργων (Monitoring)
  • Αξιολόγηση έργων
   • Αξιολόγηση έργων βάσει Κανονιστικού Κοινοτικού και Εθνικού Πλαισίου
   • Αξιολόγηση πριν (ex ante), κατά τη διάρκεια (on going) και μετά το πέρας των έργων (ex post)
   • Προσδιορισμός ποσοτικών δεικτών
   • Ποιοτική αξιολόγηση έργων
  • Εκπαίδευσης/κατάρτισης
  • Απασχόλησης
  • Επιχειρηματικότητας
   • Διοργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και προώθησης της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο
   • Ανάπτυξη δικτύων επιχειρηματικότητας (γυναικών, νέων επιχειρηματιών, κλαδικών ενώσεων κλπ)
   • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα επιχειρηματικότητας
   • Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορικού χάρτη- μητρώου επιχειρήσεων
   • Ανάδειξη καλών πρακτικών επιχειρηματικότητας
  • Περιβάλλοντος
  • Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής - Θέματα μειονοτικών ομάδων
   • Συνεργασία με την Ένωση Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ) για την υποστήριξη, εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)
   • Υποστήριξη των ΣΕΜ στην ανάπτυξη προτάσεων και εισηγήσεων
   • Εκπόνηση μελετών για την καταγραφή των προβλημάτων των μεταναστών μειονοτικών ομάδων
   • Ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μειονοτικών ομάδων
   • Διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού
  • Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
  • Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΟΤΑ, ΤΕΔΚ, ΑΕΙ, κλπ)
  • Εκπόνηση σχεδίων δράσης

Σύμβουλοι

Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Επικοινωνία

Μάρνη 56 και Καρόλου, Αθήνα, 10437

Τηλ: (+30) 210.52.32.044

Fax: (+30) 210.52.32.048

E-mail: info[at]neoanalysis.eu

E-mail: info[at]guidance.gr